ความหลากหลายของพันธุกรรมแบคทีเรียที่พบในดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรี