ความหลากหลายด้านประชากรของแมลงวันตอมสิ่งปฏิกูลในสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร