การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุพดี ฟูประเสริฐ, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, exปราโมทย์ ไตรบุญ, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย