การสลายตัวของสารมลพิษในน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

Publish Year International Journal 5
2010 exMR. Sornnarin Bangkedphol, exDr. H.E. Keenan, exDr. C. Davidson, exMR. Arthit Sakultantimetha, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Development and Application of an Analytical Method for the Determination of Partition Coefficients of Tributyltin in the Forth and Clyde Canal, Glasgow, Scotland", Journal of ASTM International (JAI) , ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, มกราคม 2010, หน้า 3-19
2010 exSakultantimetha, A, exKeenan, HE, exBeattie, TK, exAspray, TJ, exBangkedphol, S, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Acceleration of tributyltin biodegradation by sediment microorganisms under optimized environmental conditions", INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, ปีที่ 64, ฉบับที่ 6, กันยายน 2010, หน้า 467-473
2009 exMR. Arthit Sakultantimetha, exDr. Helen E. Keenan, exDr. T.K. Beattie, exMR. Sornnarin Bangkedphol, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Isolation of Tributyl-Degrading Bacteria Citrobactor braakii and Enterobactor cloacae from Butyltin-Polluted Sediment", Journal of ASTM International (JAI), ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 350-368
2009 exBangkedphol, S, exKeenan, HE, exDavidson, C, exSakultantimetha, A, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "The partition behavior of tributyltin and prediction of environmental fate, persistence and toxicity in aquatic environments", CHEMOSPHERE, ปีที่ 77, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1326-1332
2008 exSornnarin Bangkedphol, exH.E. Keenan, exC. Davidson, exArthit Sakultantimetha, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Development of a low cost method of analysis for the quanlitative and quantitative analysis of butyltins in environmental samples", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 43, ฉบับที่ 14, ธันวาคม 2008, หน้า 1744-1751
Publish Year International Conference 2
2010 exMR. Sornnarin Bangkedphol, exDr. Helen E. Keenan, exDr. C. Davidson, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Case Study for Sustainable Management of Tributyltin Contamination in the Environment", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2010, 21 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exMR. Arthit Sakultantimetha, exDr. Helen E. Keenan, exDr. T.K. Beattie, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Stimulation and Augmentation Technique to Decontaminate Hazardous Pesticide, Tributyltin from Environment", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exณัฐพล วะราโภ, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "การเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยแสงของสารประกอบดีบุคอินทรีย์โดยไททาเนียมไดออกไซด์", การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exณัฐพล วะราโภ, exสรณ์นรินทร์ บังเกิดผล, inนายธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบอินทรีย์ของดีบุกจากตัวอย่างน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย