โครงการวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2012 exเธียรกุล กังวานวงศ์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exHelen E. Keenan, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as afluorescent chemosensor to determine Ru3+", Science Asia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 278-282
2010 exPhanwichien, K, exPradermwong, A, exKeenan, HE, inนางสาวกมลพร มาแสวง, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exSakultantimetha, A, exBangkedphol, S, exGaines, AF, "The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: III. Health status of Mekong catfish and cyprinids, evidence of bioaccumulative effects", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2010, หน้า 1681-1688
2010 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exSakultantimetha, A, exBangkedphol, S, exTorrance, K, exGibson, MD, exGaines, AF, exBooth, PH, exKeenan, HE, "The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river quality", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1661-1673
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exชรัชชา ชาติสกุลทอง, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exสรณ์นรินทร์ บังเกิดผล, exอาทิตย์ สกุลตันติเมธา, exHelen E. Keenan, "Effects of Cations, Anions and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on the Adsorption of Lead by the Mekong River Sediments", 4th ASTM International Symposium on contaminated Sediments, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2009, Dublin ไอร์แลนด์
Publish Year National Conference 4
2011 exสุวลักษณ์ ไชยทอง, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "5,10,15,20-TETRA(p-BROMOPHENYL)PORPHYRIN AS NEW FLUORESCENTSENSOR FOR DETERMINATION OF Hg2+", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเธียรกุล กังวานวงศ์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Meso-tetraphenylporphyrin and its Derivatives as Fluorescent Sensing for Determination of metal Cation", PERCH-CIC Congres VII, 4 - 7 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาวสาวิตรี พงษ์ไพบูลย์, "Determination of melamine using liquid chromatgraphy with diode array detector in food samples", 35 th Congress on Science and Technology of Thailand, 16 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exชรัชชา ชาติสกุลทอง, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exH.E. Keenan, exSornnarin Bangkedphol, exArthit Sakultantimetha, "Effects of Cations, Anions and PAHs on the adsorption of Cadmium by the Mekong river Sediments", International Conference & Exhibition on Pure and Applied Chemistry 2008, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย