การส่งเสริมและผลิตไม้ประดับตัวใหม่:อโกลนีมาเพื่อการส่งออก