การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด เปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Non destructive technique for quality detection of fruits and vegetables", Postharvest losses and food waste conference 2013: Capturing productivity along the value chain, 27 พฤศจิกายน 2013, Perak มาเลเซีย