ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ปริยากร ล้วนโค, exน.ส.สดับพร พรรณบัวตูม, "การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย