การใช้คุณสมบัติแสงของพืชในการตรวจติดตามสถานะของไม้ผล