การปรับปรุงเครื่องผสมสารน้ำสำหรับการปศุสัตว์สมาร์ทโดสเซอร์