สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

Publish Year International Journal 4
2011 exกนกพร บุญญอติชาติ, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doorn, "Ethylene-sensitive and ethylene-insensitive abscission in Dendrobium: Correlation with polygalacturonase activity", Postharvest Biololgy and Technology, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 71-74
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Additional effect of 1-MCP and modified atmosphere packaging (MAP) on the storage life of banana fruit", Acta Horticulturae , ปีที่ 880, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2010, หน้า 353-360
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.อารีย์รัตน์ การุณสถิตย์ชัย, "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", Acta Horticulturae , ปีที่ 877, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1729-1734
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar difference in peel blackening of banana (Musa spp.) fruit during low temperature storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 879, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 393-400
Publish Year International Conference 4
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exรัชนี ภัทรวาโย, "Effects of sugars in vase solution on sugar metabolism and invertase activity in Dendrobium flowers", ISHS Postharvest Unlimited 2011—Conference Agenda, 24 - 26 พฤษภาคม 2011, Leavenworth, Washington
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนาริศา อุทัยฉาย, "Effect of 1-MCP on senescence of Dendrobium flowers in simulated shipment for export", ISHS Postharvest Unlimited 2011—Conference Agenda, 24 - 26 พฤษภาคม 2011, leavenworth, Washington
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exกาญจนา เหลืองวิไล, "Compatible and incompatible pollination of Dendrobium flowers", 4th International Orchid Conservation Congress 2011 , 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2011, Hluboka สาธารณรัฐเช็ก
2011 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exภาณุมาศ โคตรพงษ์, "Anthocyanin biosynthesis and gene expression in 'Saraek' Malay apple", International Workshop on Anthocyanins, 11 - 14 กันยายน 2011, Charlotte, North Carolina