สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

Publish Year International Journal 3
2023 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exIan J. Warrington, "The Dendrobium Orchid: Botany, horticulture, and utilization", Crop Science, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1829-1888
2020 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exApinya Wisutiamonkul, exYossapol Palapol, exRobert E. Paull, "The Durian: Botany, Horticulture,and Utilization", Horticultural Reviews, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 125-211
2019 exP. KOTEPONG, exR.E. PAULL, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Anthocyanin accumulation and differential gene expression in wild-typeand mutant Syzygium malaccense fruits during their growth and ripening", BIOLOGIA PLANTARUM, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 710-720
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.เสาวลักษณ์ เพชรศิรฺกุล, "Chilling injury of Dendrobium flowers during low temperature storage", Gordon Research Conference on Postharvest Physiology, 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2010, Tilton นิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา