สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

Publish Year International Conference 3
2010 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.สุกันยาชิดตระกูล, "Modified atmosphere packaging reduces chilling injury of mango fruit", Ninth International Mango Symposium, 8 เมษายน 2010 - 12 เมษายน 2009, Sanya สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exน.ส.อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย, "Carbohydrate metabolism in Dendrobium flowers after harvest", Sixth International Postharvest Symposium, 8 - 12 เมษายน 2009, Antalya อื่นๆ สาธารณรัฐตุรกี
2009 inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายสุจริต ส่วนไพโรจน์, "Effects of temperature and ethylene on peel colour development of banana", Postharvest Pacifica CConference 2009, 15 - 19 พฤศจิกายน 2009, Napier นิวซีแลนด์