การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแอนติออกซิแดนซ์ธรรมชาติต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ", นิทรรศการ การจัดการพลังงานแบบปราศจากของเสีย กระทรวงพลังงานฯ ณ จ.กระบี่ , 10 - 14 สิงหาคม 2009, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2009 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันท์ปพร มหาไม้, exฐานิดา มูลนิกา, "ผลของออกซิแดนซ์สังเคราะห์ต่อคุณภาพการคงทนต่อความร้อนของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ", นิทรรศการ เรื่อง การจัดการพลังงานแบบไร้ของเสีย กระทรวงพลังงานฯ จ.กระบี่, 10 - 14 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย