การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์แมนแนนเนสเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าว