การสกัด และคุณสมบัติของแอนโทไซยานินส์จากเปลือกจากเงาะสด

Publish Year International Conference 2
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inนายวินัศ ภูมินาถ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Extraction of anthocyanin and color from rambutan peel", The 13th Asean Food Conference 2013 , 9 - 11 กันยายน 2013, Maxtria สาธารณรัฐสิงคโปร์