การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exจิตรา เกาะแก้ว, exอารดา กำเนิดงาม, exอภิรพร แดงโกเมน, "ความหลากหลายของราเอนโดไฟท์จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน", การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 3 - 5 พฤศจิกายน 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exมะโนรัตน์ สุดสงวน, exวันวิสาข์ คำสอน, exกอบชัย ตะบูนพงษ์, "ความหลากหลายของราดิน และรามูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน", การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 3 - 5 พฤศจิกายน 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย