ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสารไฮโดรฟิลิกแมโครโมเลกุล

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exนส. จิราพร สวัสดิการ, "Effect of carbohydrate and protein on physical stability of lecithin-chitosan stabilized tuna oil emulsion", 12th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia Conference (FIAC 2010): Indigenous Food Research and Development to Global Marke , 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย