การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.นงณพชร คุณากร, "การชักนำให้เกิดต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีชุดโครโมโซม 1n โดยการเพาะเลี้ยงอับเรณู", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม 2010 - เมษายน 2011, หน้า 469-472
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นงณพชร คุณากร, "Cultural Factors Affect Embryogenic Callus Formation from Anther Culture of Asparagus officinalis L.", the International Conference “Green Plant Breeding Technologies”, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นงณพชร คุณากร, "การชักนำให้เกิดต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีชุดโครโมโซม 1n โดยการเพาะเลี้ยงอับเรณู", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย