การปรับปรุงดินและการใช้จุลธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2011 exจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, "ศักยภาพของดินทางการเกษตรบนลำดับภูมิประเทศที่เกิดมาจากหินทราย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 321-332
Publish Year National Conference 4
2012 exPhetmak, K., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A response of sugarcane grown on a korat soil to combined application of perlite-chicken manure and tillage practices.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exKananurak, N., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Single and combined effect of inorganic and organic soil conditioners on growth of sugarcane planted on a Korat soil", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPhiwngam, A., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of soil moisture conservation measures and irrigation on yield of Jatropha curcas L.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exTaota, K., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A response of Jatropha curcas L.to different chemical fertilizers and compost.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย