การพัฒนาชุดปลูกต้นแบบสำหรับปลูกมะเขือเทศและพริกหวานในระบบ ไฮโดรโปนิกส์แบบ Deep water culture