การก่อตัวของไบโอฟิล์มของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหารบนพื้นผิวต่างๆกันและการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อที่สกัดจากธรรมชาติเปรียบเทียบกับสารเคมี

Publish Year International Journal 1
2010 inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species in food products in Bangkok, Thailand", Journal of Food Safety, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 154-161
Publish Year International Conference 1
2008 inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, "Prevalence and antimicrobial resistance of listeria species in food products in Bangkok ", The 21th International ICFMH Symposium , 1 - 4 กันยายน 2008, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ