การศึกษาศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมการเสื่อมเสียของผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year National Conference 2
2015 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, "การเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์และน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการเน่าเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exเชาวนี มีหวัง, "การศึกษาศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่แยกจากพืชในวงศ์ Piperaceae ในการควบคุมเชื้อรา สาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย