การศึกษาคุณลักษณะของ Complemetary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Bactericidal Permeability-Increasing Protein (BPI) ในปลานิล (Oreochromis niloticus)