การประมาณค่าโวลาติลิตี้และค่าความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2019 exนันทรัตน์ จรีรัตนชาติ, inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารพอร์ตการลงทุนโดยตัวแบบแบล็คโชร์ลและตัวแบบประเมินราคาสินทรัพย์ส่วนทุน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย