การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเพาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก GABA - rice

Publish Year National Conference 1
2009 inนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการกะเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอกโดยเครื่องเพาะแบบกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 , 6 กุมภาพันธ์ 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย