การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจารุวรรณ บัวสุวรรณ, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus mycoides ในการควบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ของผักกาดหอม ซึ่งปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ แบบ NFT ภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 201-211
2010 exเพ็ญภัค เสาวภาคย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 457-470
Publish Year National Conference 1
2013 exจารุวรรณ บัวสุวรรณ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus mycoides FL17 ร่วมกับ มูลไส้เดือนในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย