การประยุกต์ใช้แบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพ็ญภัค เสาวภาคย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2007 exเพ็ญภัค เสาวภาคย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากผักกาดหอมในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย และการเข้าทำลายเมล็ดผักกาดหอมของเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย