สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2021 exAfrasiab Khan Tareen, exImrana Niaz Sultan, exKiettipong Songprom, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerant Saccharomyces cerevisiae SC90", Bioresource Technology, ปีที่ 320, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 124298
Publish Year National Conference 2
2011 exเกียรติพงษ์ สงพรหม, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยด่าง", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวนิดา ปานอุทัย, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากไม้ยูคาลิปตัสโดยกระบวนการย่อยเป็นนํ้าตาลและหมักพร้อมกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2011 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exณธิดา อารีย์, exสิริรัตน์ ช้างมิ่ง, "กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์กลายพันธุ์จากยีสต์รีคอมบิแนนต์", Kasetsart University, 2011
Publish Year International Trademark 1
2011 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exเกียรติพงษ์ สงพรหม, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเยื่อเซลลูโลสลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไบโอเอทานอล", Kasetsart University, 2011