สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2009 exนิชชิมา สุพันธมาตย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Effect of steam explosion on chemical compositions of biomass from eucalyptus and acacia", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 exPoomhatai Koopraserting, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of temperature and time of steam explosion on chemical compositions of oil palm frond", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอานนท์ วิไลทรัพย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอเอทานอลโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันด้วยเซลล์ยีสต์ตรึง Saccharomyces cereviaise Sc90", Seminar on Natural Resources: Combating Environment Crisis in the Tropics, 26 - 27 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย