การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "พลาสติกชีวภาพ", วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 21, ฉบับที่ 89, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 56-58
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติอิพอกไซด์", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย