การใช้ Open-Sources Software สำหรับวิธี MD-ONIOM โดยการใช้ GPGPU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโมเดลให้ดียิ่งขึ้น