การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.นันทนา ชื่นอิ่ม, exนายวิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์, inนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย