การทำนายระดับความหวานของผลไม้เพื่อการกำหนดระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อมในสายการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง

Publish Year National Conference 1
2009 exนฤมล ชมบุญมี, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exจิรชัย พุทธกุลสมศิริ, "การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายคุณลักษณะของวัตถุดิบในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2552, 21 - 22 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย