การศึกษาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาแอมมอกซี่ซิลลินในเนื้อเยื่อปลานิล โดยการผสมยาในอาหาร