การถ่ายทอดงานวิจัยด้านโรคพืชและบริการตรวจสุขภาพพืช

Publish Year International Journal 2
2014 exอรรถกร พรมวี, exรศ.มนตรี อิสรไกรศีล, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exวาริน อินทนา, exปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, "Phosphate Solubilization and Growth Promotion of Rubber Tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) by Trichoderma Strains", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 8-20
2009 exผศ.ดร. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exฉัตรชัย งามเรียบสกุล, exรศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา, "The Increased Efficacy of Tangerine Root Rot Control by Mutant Strainsof Trichoderma harzianum", The Philippine Agricultural Scientist, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 39-45
Publish Year National Journal 1
2008 exผศ.ดร. วาริน อินทนา, exประคอง เย็นจิตต์, exทักษิณ สุวรรณโณ, exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, exมนูญ สุวรรณโณ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Antifungal Metabolites of Bacillus spp. for ControllingTomato Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 29-38
Publish Year International Conference 1
2009 exผศ.ดร. วาริน อินทนา, exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, exชัยวัฒน์ สุวรรณโณ, exดร. ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Bacillus licheniformis and its antifungal metabolite provide high levels of control of durian (Durio zibethinus) root rot disease (Phytophthora palmivora L.)", The International Symposium Go…Organic 2009 The Approach of Organic Agriculture : New Markets, Food Security and a Clean Environment, 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2009 exอารีรัตน์ เทียนขาว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดำเนิน อุ่นศิริ, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดคอรีนีสปอราของผักกาดหอมที่ปลูกในวัสดุไร้ดิน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 exพิชัย มณีโชติ, exถวัลย์ คุ้มช้าง, exวานิช ทองนาเพียง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารแคลเซียมฟอสโฟเนต (Calcium phosphonate)ในการควบคุมเชื้อรา Phytophthora parasitica", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 exอรรถกร พรมวี, exสมชาย ชคตระการ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. หลายสายพันธุ์ร่วมกันในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของปอโมโรเฮยะ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 29 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exกรพินธุ์ ทนกล้า, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลหวายสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exวราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. เพื่อยับยั้งโรคแอนแทรคโนสของพริกในสภาพเรือนทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exอารีรัตน์ เทียนขาว, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าแห้งของกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมที่เกิดจากเชื้อรา Crepidotus sp.", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย