การศึกษาโครงสร้างของจุดปั่นป่วนในรูปแบบ 3 มิติ โดยการใช้ผลึกเหลว

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exนายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์, "Heat Transfer on a Turbulent Spot Using the Energy Balance Method", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 637-650
2014 inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, exSuttaya Nongnoi, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "Visualization of Thermal Structure of Turbulent Spot under Adverse Pressure Gradients Using Liquid Crystals", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 824-835
Publish Year International Conference 1
2014 exนายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์, exS. NONGNOI, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "On the Evolution of Thermal Footprints of Young Turbulent Spot", The 16th International Symposium on Flow Visualization, 24 - 28 มิถุนายน 2014, โอกินาวา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2011 exนายวีรชัย ชัยวรพฤกษ์, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพาความร้อนแบบอิสระโดยใช้ผลึกเหลวเป็นสารแขวนลอยในของไหล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25, 19 กรกฎาคม - 21 ตุลาคม 2011, เมือง กระบี่ ประเทศไทย