ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซีโอไลท์จากธรรมชาติเป็นสารหน่วงการติดไฟในยาง