การศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง

Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, exเนตรนภา วิชานงค์, "การศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”, 8 ธันวาคม 2010 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย