การปรับปรุงยางธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนบิวตะไดอีนในยางเอสบีอาร์

Publish Year International Journal 4
2015 exTanita Sirirat, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exGarry L. Rempel, exWanvimon Arayapranee, "Kinetic study of styrene and methyl methacrylate emulsion polymerization induced by cumene hydroperoxide/tetraethylenepentamine", Journal of Polymer Research, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015
2015 exTanita Sirirat, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exGarry Llewellyn Rempel, exWanvimon Arayapranee, "Kinetics and modeling of methyl methacrylate graft copolymerization in the presence of natural rubber latex", Korean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 980-992
2013 exSresungsuwan, N., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of mechanical properties of compatibilized styrene/natural- rubber blend by using reaction conditions: Central composite design vs. artificial neural networks", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 127, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 356-365
2013 exAroonsingkarat, K., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of styrene conversion of polystyrene/natural rubber graft copolymerization using reaction conditions: Central composite design versus artificial neural networks", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 128, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2013, หน้า 2283-2290
Publish Year National Conference 3
2012 exTanita Sirirat, exW. Arayapranee, exG.L. Rempel, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Absolute Propagation Rate Constant for Methyl Methacrylate Polymerization Induced by Cumene hydroperoxide/Tetraethylenepentamine", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 , 25 - 26 ตุลาคม 2012, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exนัฐสุภา ศรีสังข์สุวรรณ์, "การหาอิทธิพลหลักที่มีผลต่อความเค้นแรงดึงของโคพอลิเมอร์ยางกับสไตรีนโดยใช้การออกแบบด้วยฟูลแฟกทอเรียล", มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 (Burapha University National Conference 2011), 6 - 7 กรกฎาคม 2011, อ.เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exกิตติมา อรุณสิงครัตน์, exจนัญญา เจริญอัศวสุข, exสุวิทย์ เจนวิทยายศ, "พฤติกรรมและจลนพลศาสตร์ของการสลายตัวด้วยกระบวนการไพโรไลซิสของโคพอลิเมอร์ยางกร๊าฟท์พอลิสไตรีน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 6 ตุลาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย