การออกแบบและพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็ก

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, exธนศักดิ์ แก้วสมบูรณ์, "พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการทำนายลักษณะการทำงานของเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบใส่เชื้อเพลิงเป็นชุดชนิดไหลขึ้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย