การประเมินคุณภาพเมล็ดงาเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์และสำหรับการบริโภค

Publish Year National Conference 2
2011 exสุกานดา กระออมกลาง, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันชัย จันทร์ประเสริฐ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาที่มีผลมาจากฤดูปลูกพันธุ์และอายุเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 exมัลลิกา ประพัสรางค์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, "ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์งา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย