การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย