อิทธิพลของพลาสติไซด์พีวีซีที่มีต่อสมบัติการต้านทานการลามไฟและการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Discarded pPVC Contents on Thermal and Ultraviolet Resistance of Acrylonitrile Butadiene Rubber", Journal of Matals, Materials and Minerals, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009, หน้า 77-80
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Plasticized Poly(vinyl chloride) Contents on Mechanical and Aging Properties of Nitrile Rubber", Materials Science and Technology Conference (MSAT), 16 - 19 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย