การศึกษาอัตราการแพร่ระบายและการลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อัญชรีย์ ขนันไทย, exSunil Kumar, exAjay Bharti, exMaohong Fan, "Role of final cover soil in regulating volatile organic compounds: emissions from solid waste disposal sites in developing countries", International Journal of Environment and Pollution, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1-3, ตุลาคม 2010, หน้า 3-15
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจินดารัช บุญชัยยุทธศักดิ์, "Bioremediation of landfill gas at solid waste particle interface", 6th International Conference on Interfaces Against Pollution, 17 - 19 พฤษภาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 exสุดารัตน์ กุคำอู, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเป็นพิษต่อยีนของก๊าซที่ระบายออกจาก บ่อกำจัดขยะด้วยวิธีโคเมทในพืช ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 25 มีนาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย