การใช้ประโยชน์เปลือกไข่เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารไก่พันธุ์

Publish Year International Journal 3
2011 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effects of eggshell calcium on productive performance, plasma calcium, bone mineralization, and gonadal characteristics in laying hens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 524-529
2011 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Using Ground Eggshells as a Dietary Calcium Source on Egg Production Traits, Hatching Performance and Eggshell Ultrastructure in Laying Hens", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 209-220
2011 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Using Eggshell Waste as a Calcium Source in the Diet of Rhode Island Red Roosters on Semen Quality, Gonadal Development, Plasma Calcium and Bone Status", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 413-421
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, exปุณญวัฒน์ วงค์สลับ, exนพฤทธิ์ มีดี, exภาวิณี กิ่งก้าน, "การนำเปลือกไข่กลับมาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารไก่พันธุ์", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 20, ฉบับที่ 91, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 26-35