การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzea pv. oryzea ) ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 exK.M. Win, exKorinsak, exP. Sirithunya, exJ. Lanceras-Siangliw, exW. Jamboonsri, exT. Da, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Toojinda, "Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75", Field Crops Research, ปีที่ 152, ฉบับที่ 1, กันยายน 2013
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, exนางสาวรินนภา สมสนุก, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 56-74
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุป, exรินนภา สมสนุก, "Assessment of Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย