การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae ) ในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2008 exณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มโดยวิธี IMS-nested PCR", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 171-180
Publish Year National Conference 1
2011 exรินนภา สมสนุก, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย