ผลของการทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ของอาหารหยาบด้วยเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ที่ไม่ใช่อาหารหยาบจากกากมันสำปะหลังและเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น