ความหลากหลายของชนิดปรสิตในปลาจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจชนิดของปลาที่ติดพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียจากบางท้องที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 75-86
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจชนิดของปลาที่พบเมทาเซอร์คาเรียจากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 1 - 2 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย